Tüzük

ENGELSİZ BİLEŞENLER FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1- FEDERASYONUN ADI, MERKEZİ VE LOGOSU:

 

Federasyonun Adı      : Engelsiz Bileşenler Federasyonu dur.

Federasyonun Merkezi           : Diyarbakır’dır.

Federasyonun Logosu: Engelsiz Bileşenler Federasyonu, yazısının altında ortak yaşam alanını simgeleyen evin çatısı mavi renkli, çatı altında engelliliği simgeleyen beş farklı renkte oluşturulan simge ve bu simgeleri eli açık şekilde evi avuçlayan yeşil renkli bir insan elidir.

 

FEDERASYONUN AMACI VE FEDERASYONCA SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ:

MADDE-2-FEDERASYONUN AMACI:

 

Başta Türkiye’deki dernekler olmak üzere dünyanın değişik bölgeleri içerisinde faaliyet gösteren yurt dışı kökenli dernekleri de çatısı altında toplayarak oluşturduğu güç ile temsili olan veya temsili olmayan tüm engellilerin sosyal, ekonomik, kültürel,

 eğitim, sportif, hukuki ve mesleki yönden topluma ve çalışma hayatına kazandırılması; ortak hak ve çıkarlarının korunması, hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi; hukukun üstünlüğüne dayalı, sosyal adaleti gerçekleştiren, tüm engellilerin hak temelli refah ve barış içinde yaşamasına olanak sağlayan demokratik bir yönetim anlayışının savunulması ve üye dernekler arasında işbirliği ve eşgüdümün sağlanmasıdır.

Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Engellilerin teşhis, tedavi, eğitim, rehabilitasyon, istihdam ve yaşam sorunlarının çözüme kavuşmasında her türlü girişimi yapmak, bu amaçla projeler geliştirmek, açılmış ve açılacak olan eğitim, rehabilitasyon, bakım ve yaşam merkezlerinin Türkiye’de çalışma alanına girebilecek diğer ülkelerde kurulmasını, yönetilmesi yaygınlaşmasını sağlayıcı teknik, idari ve eğitimsel açıdan çalışmalar yapmak,
 2. Engelli kadın ve çocuklar başta olmak üzere, her türden fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal, işitme ve görme engelliler; tüm dezavantajlı gruplar için sosyal içerikli, kamu yararına, yenilikçi ve alternatif projeler üretmek ve uygulamak. Toplumun sorunlarına çözümler arayan Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki ilgili kurumlarla ortaklaşa projeler üretmek ve uygulamak, araştırmalar yapmak ve bilgi, deneyim alışverişinde bulunmak.
 3. Engelli politikalarının belirlenmesinde tüm engellilerin ihtiyaç ve beklentilerinin dikkate alınmasını sağlayacak çalışmalar yapmak,
 4. Herkesin yaşamın her alanında ana dili ile yaşama, hizmet alma ve hizmet verme hakkı vardır. İşitme, dil ve konuşma engelli bireylerin yaşama özgür ve eşit katılımlarının sağlanması ve ana dilleri olan işaret dilinin hayatın her alanında kullanılması için her türlü girişimde bulunmak,
 5. Her tür fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal, işitme ve görme engelli grubuna hizmet veren eğitim, kültür, sağlık, turizm, teknoloji ve spor altyapısı kurmak. Sosyal dönüşüm ve üretime katılım projeleri uygulamak. Proje konularında ulusal ve uluslararası platformlarda araştırmalar yapmak, eğitim ve rehabilitasyon merkezleri kurmak. Kültür, sanat, eğitim, bilişim ve sağlık enstitüleri oluşturmak. Tatil kampları kurmak.
 6. Diyabet, astım, epilepsi, sspe, kas ve eklem hastalıkları, genetik hastalıklar (Down sendromu, cücelik vb), otizm, şizofreni gibi doğuştan ya da sonradan oluşan kronik hastalık gruplarıyla ve tüm sosyal engellilik oluşturan farklı ihtiyaç gruplarına sağlık, eğitim, kültür, turizm ve spor altyapısı kurmak.
 7. Bölgesel ve toplumsal olarak insanlığın karşılaştığı tüm konularda çalıştaylar düzenleyebilir, araştırma komisyonları kurabilir ve bunlarla ilgilini paneller, sempozyumlar, konferanslar ve raporlar hazırlayabilir sunabilir,
 8. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak,
 9. Kitap, dergi, gazete, bülten, web sayfası, film, video, plak, kaset ve benzeri her türlü yayın aracı ile yurt içinde ve yurt dışında tanıtıcı ve eğitici vb. çalışmalarda bulunur; bu çalışmalar için gerekli tesis ve alt yapıyı kurar, işletir, işletmesini başkalarına devreder; gerekli izinleri alarak bu çalışmalarını yabancılar ile yapabilir ve/veya çalışmalarını yurt dışında da gerçekleştirebilir.
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 11. Kültürel, sportif, barınma, dinlenme vb. amaçlı tesisler ile sandık kurar, kütüphane, stüdyo, radyo-tv ve lokal açar, işletir,
 12. İlgili mevzuat doğrultusunda, Gerekli izinler alınmak kaydıyla, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
 13. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, döner sermayeli işletmeler kurmak, işletmek, işlettirmek,
 14. Engelliler için dinlenme tesisleri, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 15. Üye dernekler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 16. Üye derneklerin proje ve çalışmalarını önem ve öncelik sırasına göre olanakları ölçüsünde desteklemek.
 17. Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 18. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak.
 19. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 20. Amacın gerçekleştirilmesi için, gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile engellilerin yararlanacağı ortak sosyal projeler hazırlamak ve hayata geçirmek,
 21. Federasyon, amaçlarını gerçekleştirmek için, 5253 sayılı kanunun 26. Maddesi ve federasyonların izinle kurabileceği tesisler hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun olarak, çocuk bakım yuvası, özel eğitim merkezi (Gündüz Bakım Evi),özel eğitim okulu, özel eğitim kursu ve engelli bakım merkezleri açar. Bu tesisler vasıtasıyla eğitim, rehabilitasyon, terapi ve diğer hizmetleri yürütür.
 22. Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer federasyonlarla veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 23. Ülke düzeyinde engelliliği önleyici ve engelliliği meydana getiren nedenleri azaltıcı önlemlerin alınmasını sağlamak için basın, medya kuruluşları, üniversiteler, ilgili kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalar yürütmek.
 24. Üye olsun olmasın tüm derneklerin, kurum ve kuruluşların, engellilik konusunda aralarında kesintisiz ve sağlıklı iletişim sağlaması, dil birliğinin oluşturmasına ilişkin ilke hedef ve politikalar oluşturmak,
 25. Topluma ve engelli bireylere değer katacak yerel, ulusal, uluslararası projeler hazırlamak, hayata geçirmek ve diğer kurumların hazırladığı benzer projelere ortak olarak katılmak, Ayrıca; Avrupa Birliği, Dünya Bankası veya diğer hibe fonlarına Projelendirme çalışmaları kapsamında “Proje Üretme veya Uygulama” çalışmalarını yapar. Çeşitli hibe fonları tarafından alınan proje üretme ve uygulama çalışmalarını hedefin gerçekleşmesi için uygun bir başka şirket ya da kuruluşa ücret karşılığında yaptırabilir, devredebilir. Ortaklaşa işbirliği yapabilir.
 26. Federasyon; engellilerin şikayet ve sorunlarının, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmesi konusunda aracılık eder.
 27. Engellilerin sorunları hususunda ve toplumsal olaylar karşısında radyo, TV. ve yazılı medya organlarında açıklamalar yapar, basın toplantısı düzenler ve basın bildirisi yayınlar. İnsanlara ve özellikle engellilere yönelik insan hakları ihlallerine karşı demokratik bir baskı grubu olarak her türlü çalışmayı yapar. Gösteri, yürüyüş ve miting düzenleyebilir.

 

MADDE 3-  ÜYE DERNEKLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 

A: Hakları

Federasyon üyeleri aşağıdaki haklara sahiptir:

 1. Delegeleriyle Genel Kurula katılmak,
 2. Tüzükte gösterilen organları seçmek,
 3. Tüzüğün ilgili maddelerinde yazılı çalışmalardan yararlanmak.

B: Yükümlülükleri

Federasyona üye dernekler aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirirler:

 1. Federasyon tüzüğünde yazılı bütün hükümlere ve yetkili organların kararlarına aynen uymayı taahhüt eder.
 2. Yapacakları genel kurullarını en az 15 gün öncesinden Federasyon Başkanlığına ulaşacak şekilde bildirmek.
 3. Federasyon aidatlarını düzenli ödemek.
 4. Federasyon amaçlarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunmamak, yetkilerini federasyon yararı dışında kullanmamak.
 5. Araştırma ve inceleme çalışmalarına katılmak.
 6. Federasyon organlarınca verilen görevleri eksiksiz yerine getirmek.

 

MADDE 4- FEDERASYONA KATILMA, ÇIKMA, ÇIKARILMA:

 

A: Katılma

Engellilerin hak ve çıkarlarını savunmak amacıyla kurulmuş ve üyelerinin yarısından fazla engelli bireylerden oluşan her dernek, kendi genel kurulunda aldığı kararla; federasyon tüzüğünü, amacını ve yükümlülüklerini kabul ettiğini, davranışlarında buna uyacağını beyan etmek koşuluyla üyelik başvurusunda bulunur. Federasyona yapılan bu başvuruya genel kurul, yönetim kurulu kararı, dernek tüzüğü ve derneğin üye listesi de eklenir. Federasyon Yönetim Kurulu bu başvuruyu 30 gün içinde görüşerek karara bağlar.

 1. Çıkma
 2. Üye derneğin kendi kendini feshetmesi veya herhangi bir nedenle tüzel kişiliğini kaybetmesi halinde üyelik kendiliğinden düşer.
 3. Üye derneğin, Federasyon üyeliğinden genel kurul kararı alarak kendi isteğiyle çıkmasıyla üyelik sona erer.

C: Federasyon Üyeliğinden Çıkarılma

 1. Federasyon organlarının kararlarına uymamak veya bunları engelleyici davranışlarda bulunmak. Yönetim Kurulu’nun yazılı uyarısı ile verdiği süre sonuna kadar aidatını ödememekte ısrar eden üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten ihraç edilebilir. İhraç edilen üye itiraz ederse, itiraz, ilk yapılacak genel kurulda görüşülerek karara bağlanır. Genel Kurul kararı kesindir. İhraç edilen üye, yapılmış ilk olağan genel kurulundan bir yıl sonra yeniden üyelik müracaatında bulunabilir.
 2. Federasyon tüzüğüne ve amacına aykırı hareket etmek.
 3. Yasalarla yasaklanmış davranışlarda bulunmak çıkarılma nedenleridir.

Üyelikten çıkarılma Genel Kurul’un 2/3 (üçte ikisi çoğunlukla alacağı karar ile gerçekleşir. Üyelikten çıkarılan dernek, çıkarılma tarihinde kadar tahakkuk eden borçlarını ödemekle yükümlüdür.

 

MADDE 5- FEDERASYON ORGANLARI:

 

Federasyonun organları şunlardır:

A: Zorunlu organlar

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetleme Kurulu

B: Yardımcı Organlar

 1. Federasyona üye tüm dernek başkanları başkanlar kurulunu oluşturur.

Başkanlar Kurulu en az 3, en fazla 6 ayda bir Federasyon Genel Merkezinde veya dernek merkezlerinin bulunduğu diğer illerde toplanabilir. Başkanlar Kurulunda alınan kararlar bir tutanak altına alınır ve Federasyon Yönetim Kurulunca uygulanır.

 1. Federasyonun yardımcı organlarının kuruluş şekil, görev ve yetkileri, kurul üye sayıları federasyon yönetim kurulunca belirlenir.

 

FEDERASYON  GENEL KURULU'NUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI:

MADDE 6- GENEL KURUL ŞEKLİ:

 

Genel Kurul, federasyonun en yüksek karar organı olup aşağıdaki delegelerden oluşur.

 1. Kayıtlı üye sayısına bakılmaksızın şubesi bulunmayan her dernek Genel Kurula 5 delege ile katılır.
 2. Şubesi bulunan dernekler genel kurula, genel merkezden 5 (beş), her şubeden 1 (bir) delege ile katılırlar.
 3. Federasyon başkanlığı yapmış önceki başkanlar genel kurula doğrudan katılırlar.
 4. Kurucular kurulu üyeleri tabii delegedir. Ancak, kurucu üyenin dernek üyeliğinin sona ermesi ve kurucu derneğin federasyondan ayrılması hallerinde delegelikleri düşer.
 5. Federasyonun son yönetim kurulu ve denetim kurulu asil üyeleri delege sayılırlar.
 6. Genel Kurula katılacak olan delegeler, dernekleri tarafından yazılı olarak, Genel Kurulun yapılacağı tarihten (30) gün önce ulaşacak şekilde Federasyona bildirilir.

 

MADDE 7- GENEL KURUL TOPLANTILARI:

 

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

A: Olağan Genel Kurul: Üç yılda bir defa Ekim ayı içerisinde, yönetim kurulunun çağrısı ile toplanır.

B: Olağanüstü Genel Kurul: Yönetim veya Denetleme Kurullarının veya Federasyon Genel Kurul delegelerinin en az beşte birinin noter aracılığıyla yazılı isteği üzerine,  Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır.

 

MADDE 8- GENEL KURUL ÇAĞRI USULÜ:

 

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye dernek delegelerinin listesini düzenler.

Genel kurula katılma hakkı bulunan delegeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya federasyonun internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle Federasyona üye derneklere delegelerine bildirilmek üzere toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

MADDE 9- TOPLANTI YETER SAYISI:

 

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin yarıdan bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshinin de görüşüleceği toplantı, delege sayısının üçte ikisinin katılımıyla yapılabilir. İlk toplantıda yeter sayı bulunamamışsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.  Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz.

 

MADDE 10- TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

 

 1. Genel Kurul toplantısı, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde toplanır.
 2. Delegeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının hizasını imzalayarak toplantı salonuna girerler.
 3. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayanlar toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve misafirler, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
 4. Çoğunluk sağlanırsa, durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, genel başkan veya yardımcısı, bunlar bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
 5. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan Başkanlık Divanı seçilir.

 

MADDE 11- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR:

 

Genel Kurulu toplantısında, yalnız gündemde bulunan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan delegelerden en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

MADDE 12- OY HAKKI:

 

Delegeler toplantıya bizzat katılır. Her delegenin bir oy hakkı vardır. Delegelerin federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda divan heyetine kimliklerini göstererek ve hazirun cetvelindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Delegeler, kendilerini ilgilendiren bir konunun görüşülmesinde oy kullanamazlar.

 

MADDE 13- GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

 

Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık oylama ile yapılabilir. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları delegeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra Başkan adaylarının birer gözlemcisi nezaretinde divan kurulu tarafından açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Dernek organlarına seçilenlerin eşit oy alması halinde, kadın sayısı çok olan liste seçilir.

Genel Kurulda alınan kararlar, toplantıda hazır bulunmayan üyeler için de geçerlidir.

 

MADDE 14- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

 1. 3 Yıllık süre için Federasyon organlarının seçilmesi,
 2. Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporları ile bilanço ve gelir-gider hesaplarını incelemek, inceleme sonucuna göre Yönetim ve Denetleme Kurullarının aklanmalarına karar almak veya sorumlular hakkında karar almak.
 4. Federasyon bütçesini inceleyip onaylamak.
 5. Gündeme alınması veya çıkarılması istenen konular hakkında karar vermek, giriş ve yıllık üyelik aidatını belirlemek.
 6. Engellilerin eğitimi, rehabilitasyonu ve tüzükte belirtilen diğer çalışma konuları kapsamı içerisinde, engellilerle ilgili vakıflar ve benzeri kuruluşlarla işbirliğine ve ortak hareket edilmesine ilişkin karar vermek.
 7. Konfederasyona katılmaya, ayrılmaya veya yeni bir konfederasyon kurmaya ve kurulacak bu konfederasyonda kurucu üye olmaya karar vermek. Federasyonun feshine karar vermek.
 8. Federasyonun yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan görevlilerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 9. Gerektiğinde, yönetim ve denetleme kurulu üyelerini görevden uzaklaştırmak ve sorumlulukları görülenler hakkında yasal kovuşturma için karar almak.

Üye Derneklerin Yönetim Kurulu tarafından denetlenmesi konusunda yetki vermek.

 1. Genel kurula yansıtılan yakınma ve dilekleri incelemek.
 2. Yönetim kurulunca federasyon çalışmaları için hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanmak.
 3. Federasyon için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.
 4. Federasyonun uluslar arası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar vermek.
 5. Döner sermayeli işletmeler ile iktisadi işletmeler kurumak, taşınır ve taşınmaz mal almak veya satmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,
 6. Yönetim kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak.
 7. Genel Kurul, federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
 8. Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

MADDE 15- YÖNETİM KURULU:

 

 1. Yönetim Kurulu, bir genel başkan, 6 yönetim kurulu üyesinden oluşur. Başkan, Genel Kuruldan yönetim kurulu ve diğer organlarla birlikte unvanlı olarak seçilir. Başkan adaylarından birinin talep etmesi halinde başkanlık seçimi yönetim kurulunun seçiminden ayrı yapılır ve seçimi kaybeden adaylar yönetim kurulu üyeliği için seçilebilirler.
 2. Yönetim Kurulu, genel kurul delege listesinde adları bulunan delegeler arasından 7 asıl 7 yedek olmak üzere gizli oy açık tasnifle üç yıl için seçilir.
 3. Yönetim Kurulu toplantılarına özürsüz üst üste üç kez katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği yönetim kurulu kararıyla düşürülebilir.

Eşit oy alan üyeler arasında varsa kadın üye seçilir, aksi halde ad çekilir.

 1. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra salt çoğunluğun altına düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağırılır.
 2. Yönetim ve denetim Kurulu’nun asıl ve yedek üyelerini kapsayan liste, Genel Kurul seçimini izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı (Genel Başkan) tarafından Dernekler Dairesi başkanlığının internet sitesinden ilgili form doldurularak bildirilir.

 

MADDE 16- YÖNETİM KURULUNUN İŞ BÖLÜMÜ:

 

Yönetim Kurulu, seçiminden sonraki ilk hafta içerisinde Genel Başkanın başkanlığında toplanarak görev bölümü yapar.

Genel Başkanla birlikte 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak, bir Başkan vekili, üç başkan yardımcısı, bir genel sekreter birde genel saymanı seçer.

 

MADDE 17- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

 

Federasyon Yönetim Kurulu 2 ayda bir defa olağan olarak toplanmak zorundadır.

Gerek görüldüğü zaman Genel Başkanın çağrısı ile gündemli olarak olağanüstü toplantı yapar.

Toplantılar, Genel Başkan bulunmadığı takdirde Başkan vekilinin başkanlığında yapılır. Toplantılar salt çoğunlukla yapılır ve kararlar yine salt çoğunlukla alınır ancak, oyların eşit olması durumunda başkanın oyu belirleyici olur. Toplantıda bulunan üyelerden birisinin görüşülmesini istediği bir konuya ait yazılı önerisinin gündeme alınması zorunludur.

 

MADDE 18- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Yönetim kurulu, Genel Kuruldan sonra en yüksek karar organıdır ve Genel Kurula karşı sorumludur.

Federasyonu yönetsel ve yargısal mercilerle gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Bu görevi bir ya da bir kaç kişiye verebilir.

Federasyonun aynı zamanda yürütme organı olan Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Federasyonu, yürütme, yasama ve her derecedeki merciler önünde temsil eder, ettirir.
 2. Federasyonun görevlerini ana tüzük hükümlerine uygun olarak yürütmek üzere kararlar alır, uygulamasını sağlar.
 3. Genel Kurul kararlarını uygular.
 4. Federasyona ait paraları amaca uygun olarak değerlendirir.
 5. Federasyonun yıllık ve dönem olarak çalışma raporunu, bilanço, gelir-gider hesabı ile gelecek döneme ilişkin bütçesini hazırlar ve genel kurula sunar.
 6. Federasyonun defter ve dosyalarının düzenli ve sistemli tutulmasını sağlar.
 7. Üyeler hakkında verdiği ihraç kararlarını Genel Kurula sunar.
 8. Derneklerin mali ve yönetsel denetimini yapmak.
 9. Genel Kurulu toplantıya çağırır.
 10. Yönetmelikler hazırlamak,
 11. Yasalarla tanınan yetkiler çerçevesinde taşınır mallar alır, satar, kullanır, kiralar ve her türlü bağış kabul eder veya bağışlarda bulunur. Ayrıca, genel kurul kararına dayanarak her türlü taşınmaz mal alır ve satar.
 12. Federasyona yapılan üyelik müracaatlarını inceler ve karar verir. Üyelik hakkını kaybeden veya ayrılmak isteyen üye dernekler hakkında karar verir ve bu kararı ilk olağan veya olağanüstü genel kurula sunar.
 13. Mevzuatla kendisine verilmiş görevleri yapar.

 

MADDE 19- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

A: Genel Başkan

Genel Başkan, Yönetim Kurulu’na başkanlık eder, Federasyonu her bakımdan temsil eder. Federasyonu tüzük hükümleri, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları gereğince yönetir.

B: Başkan Vekili

            Başkan vekili: Başkanın yokluğunda aynı görev ve yetkilere sahiptir.

C: Genel Sekreter

Genel Sekreter, Federasyonun büro işlerini yönetir. Karar defterini tutar. Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemini hazırlar ve toplanmasını sağlar. Geçerli özrü olmadan üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin görevden ayrılmış sayılması halinde yedek üyeyi davet eder.

Genel Sekreter, federasyonun basın ve görsel medya ile ilişkilerini düzenler. Federasyonun yayın işlerini yürütür. Çıkarılan yayın organlarının idari sorumluluğunu yüklenir. Genel Sekreter federasyonun teşkilatlanmasından ve üyeler arasındaki koordinasyondan sorumludur.

D: Genel Sayman

Federasyonun gelirlerini toplar, muhasebe işlerini yürütür. Gerekli kayıt ve defterleri tutar. Bilanço, gelir-gider tablosu ve bütçe tasarısını hazırlar. Olağan harcamalar için Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı ve mevzuatın izin verdiği miktarı aşmayacak ölçüde avansı üzerinde bulundurabilir. Gerekli harcamaları yapar.

E: Örgütlenmeden sorumlu başkan yardımcısı

Federasyonun ve üye derneklerin örgütlenmelerini geliştirici çalışmalar yapmak.

Derneklerin olağan veya olağan üstü Genel kurullarının zamanında ve usulüne uygun yapılmasını,dernekler arası koordinasyonu sağlamak.

Yeni üyelik için müracaat eden derneklerin Federasyona katılımlarının sağlanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

F: Eğitim ve istihdamdan sorumlu başkan yardımcısı

Engellilerin eğitsel ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yurtiçi ve yurtdışında gerekli okul, okul öncesi yaygın eğitim çalışmalarını araştırmak, incelemek ve yürütmek.

Sürdürülmekte olan eğitim çalışmalarındaki eksikliklerin giderilmesi ve belirlediği eğitim ve kültür programları ışığında, eğitim çağındaki engellilerin temel gereksinimlerinin karşılanması için çaba harcamak.

Üye derneklerin eğitim ve kültür faaliyetlerini koordine etmek.

İşe göre engelli ve engelliye göre iş ilkelerinin birlikte uygulanması için çaba sarf etmek ve engellilere yönelik istihdam politikası oluşturmak.

Engellilerin istihdam alanında karşılaştıkları güçlükleri saptamak; çalışabilecekleri iş alanlarını araştırmak ve derneklerin yürüttüğü istihdam çalışmalarını koordine etmek.

G: Basın ve halkla ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı

            Federasyon çalışmalarının kamuoyuna duyurulması için yazılı ve görsel basınla ilişkiler kurmak.

Federasyonu, amaçlarını ve kampanyalarını tanıtmak amacıyla bölgesel, ulusal ve uluslararası basın toplantıları, radyo televizyon programları, yazı dizileri, broşür, kitap vb etkinlikler yürütmek ve süreli yayınlar çıkarmak.

Federasyon adına halka yönelik olarak yapılacak çeşitli organizasyonları hazırlamak ve duyurusunu yapmak.

Federasyonun yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yapmak.

 

MADDE 20- DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ:

 

A: Denetleme Kurulunun Teşkili

Denetleme Kurulu Genel Kurulca üç yıllık süre için üç asıl ve üç yedek üyeden ve gizli oylamayla seçilir.

Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Seçimden başlayarak bir hafta içinde yaptığı ilk toplantısında, bir başkanı kendi arasından seçer. Üyelere, görevleri nedeniyle yaptıkları harcamalar Federasyonca ödenir.

B: Denetleme Kurulunun Görev Ve Yetkileri

 1. Federasyonun bütün işlemlerini, hesap ve defterlerini denetlemek.
 2. Yıllık yönetim ve mali denetim sonuçlarını ve bilanço ve gelir-gider hesabına ait incelemelerini Genel Kurula bir raporla sunmak.
 3. Denetleme sırasında gördüğü noksanlıkları ve tüzük hükümlerine aykırı işlemleri bir raporla Yönetim Kuruluna bildirip gerekli düzeltmelerin yapılmasını ve önlemlerin alınmasını istemek.
 4. Yönetim Kurulu’nun çalışmalarında, Federasyonun yararına aykırılık görülmesi halinde, Yönetim Kurulundan Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını talep eder.

Denetçiler oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu çalışmalarına katılabilirler.

 

MADDE 21- FEDERASYONUN GELİR VE GİDERLERİ:

 

A: Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

 1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 100 (Yüz) TL, yıllık olarak ta 100 (Yüz) TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Federasyon tarafından tertiplenen çay, yemekli toplantı, gezi, eğlence, temsil, konser, spor yarışması,

konferans, seminer ve sempozyum gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

 1. Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,
 2. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 3. Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 4. Diğer gelirler.

B: Federasyon giderleri

 1. Genel giderler.
 2. Tüzükte gösterilen amacın gerçekleştirilmesi için yapılan harcamalar.
 3. Yatırım giderleri.
 4. Diğer Giderler.

 

FEDERASYONUN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER:

MADDE 22- DEFTER TUTMA ESASLARI:

 

Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur.

Ancak, yıllık brüt gelirin mevzuatta o yıl için belirtilen limiti aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

A: İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak giren derneklerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 6. Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

B: Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. (A) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 2. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

DEFTERLERİN TASDİKİ:

 

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ:

 

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

FEDERASYONUN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ:

MADDE 23- GELİR VE GİDER BELGELERİ:

 

Federasyon gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 

ALINDI BELGELERİ:

 

Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

YETKİ BELGESİ:

 

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” federasyon tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, federasyon yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin federasyon yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

 

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ:

 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

MADDE 24- BEYANNAME VERİLMESİ:

 

Federasyonun, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” federasyon yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde federasyon başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

MADDE 25- MÜLKİ AMİRLİĞE YAPILACAK BİLDİRİMLER:

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi.

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış federasyon tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

 

TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ:

 

Federasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ:

 

Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ:

 

Federasyonun yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında federasyon organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

MADDE 26- FEDERASYONUN İÇ DENETİMİ:

 

Federasyonda genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

MADDE 27- FEDERASYONUN BORÇLANMA USULLERİ:

 

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

MADDE 28-  TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

 

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan delege sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

MADDE 29- FEDERASYONUN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

 

Genel kurul, her zaman federasyonun feshine karar verebilir. Bunun için genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan delege sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar alma çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

TASFİYE İŞLEMLERİ:

 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adında “Tasfiye Halinde Engelsiz Bileşenler Federasyonu” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirtilmemişse üye dernekler arasında eşit şekilde paylaştırılır.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

MADDE 30- HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

 

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 30 (otuz) maddeden ibarettir.

Sosyal Medyada Paylaş